ในโลกยุคใหม่ คนที่รู้จักคิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ จะได้เปรียบ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายได้ดี แก้ปัญหาเก่ง มีมุมมองใหม่ๆ กล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล กล่าวว่าการที่คนๆหนึ่งจะมีจะมีความยืดหยุ่นทางความคิด ต้องเริ่มจากการรู้จักยั้งยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง (Inhibit) ก่อน และต้องมีความจำที่ดี (Working Memory) เป็นพื้นฐาน เด็กที่ทำผิดซ้ำๆ เป็นเพราะเขามักไม่ค่อยปรับความคิดเปลี่ยนการกระทำ คิดและทำแบบเดิมๆ ไม่สามารถคิดต่างไปจากเดิมได้

กระบวนการคิดยืดหยุ่นเกิดขึ้นเมื่อเด็กจำข้อมูลที่คุ้นเคยได้แล้ว เมื่อสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็จะรู้จักหยุดคิดและไตร่ตรองเสียก่อน การรู้จักหยุดคิดคือสมองจะเปิดรับข้อมูลที่เป็นมุมมองใหม่เข้าไปอยู่ใน Working Memory ใช้เป็นตัวเลือกในการคิดตัดสินใจใหม่ หากคุณพ่อคุณแม่ฝึกลูกให้รู้จักหยุดคิดไตร่ตรองตั้งแต่เล็ก ลูกจะเติบโตเป็นคนคิดยืดหยุ่นคิดนอกกรอบได้