สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะจัดกิจกรรมฝึกความคิดยืดหยุ่นให้เด็ก พร้อมตัวอย่างกิจกรรมฝึกความคิดยืดหยุ่นที่คุณครูจัดให้เด็กอนุบาล

ในการจัดกิจกรรมฝึกเด็กให้มีความคิดยืดหยุ่น มีเรื่องที่ครูจะต้องคำนึงถึง ดังนี้
– คำถามของคุณครูจะต้องเป็นคำถามปลายเปิดที่ทำให้เด็กต้องใช้ความคิดหลากหลาย
– ให้เด็กได้เจออุปสรรคที่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่นการวางกฎกติกา เงื่อนไข
– ให้เด็กได้เผชิญกับความแตกต่างหลากหลายจากเพื่อน
– สร้างความมั่นใจความไว้วางใจต่อตัวคุณครู และคุณครูก็มั่นใจไว้วางใจในตัวเด็ก
– สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการฝึกคิดยืดหยุ่น เพราะฝึกที่โรงเรียนอย่างเดียวโดยผู้ปกครองไม่เข้าใจไม่ร่วมมือ ก็ไม่สำเร็จ
ตัวอย่างของกิจกรรมฝึกความคิดยืดหยุ่นในเด็กอนุบาล 3

กิจกรรมโครงงานเรื่องการเคลื่อนที่ เริ่มด้วยการที่ครูให้คำถามปลายเปิดว่า การเคลื่อนที่ คืออะไร แล้วให้แต่ละคนไปวาดภาพว่าอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ได้ แล้วให้เด็กทดลองสร้างสิ่งนั้นตามความคิดของเด็กแต่ละคน

ต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างงานกลุ่มซึ่งเด็กแต่ละคนเสนอความคิดที่แตกต่างหลากหลาย มีทั้งความคิดที่ตรงกันและไม่ตรงกัน ความคิดที่ไม่ตรงกันก็ขัดแย้งกัน เด็กบางคนก็เป็นฝ่ายยอม ไม่เอาความคิดของเขาก็ไม่เป็นไร เด็กที่มั่นใจในความคิดตนเองก็วางแผน แต่เมื่อลงมือทดลองทำอาจไม่ได้ผลตามที่คิด เด็กบางคนก็เฝ้าแต่คิดว่าทำไมไม่ได้ผล เด็กบางคนเมื่อไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ก็เปลี่ยนความคิดใหม่ทันที เปลี่ยนวิธีทำและทดลองใหม่

สำหรับเด็กที่คิดว่าความคิดของเขาดีที่สุดแล้วทำไม่ได้อาจจะรู้สึกแย่ คุณครูควรชวนเขาถอยออกมาดูเพื่อนๆ แนะให้เขาเห็นว่าเพื่อนทำแล้วก็ไม่ได้ผลเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนวิธี เด็กจะเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องคิดแบบเดียว มีวิธีคิดที่หลากหลาย ก็จะทดลองวิธีใหม่ มุ่งมั่นทดลองจนสำเร็จ และในที่สุด เมื่อทำสำเร็จได้รับการชื่นชม ก็จะมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจมากขึ้น และเรียนรู้ว่ามีวิธีคิดได้หลายวิธี

“พยายามตั้งโจทย์หรือมีคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิดที่ทำให้เด็กต้องใช้ความคิดหลากหลายมีทางเลือก”
“เปิดโอกาสให้เด็กได้เจออุปสรรค ได้ใช้ความคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง”