หลักสูตรการเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161040
1. สงขลา วันที่ 21-22 ก.ค. 61 611161069-001
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช
2. นครราชสีมา วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611161069-002
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1

[thim-button title=”Shopping หลักสูตร” url=”http://www.trainingobec.go.th” new_window=”” icon=”fa fa-cart-arrow-down” icon_position=”after”]