การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017

[thim-heading title=”EF Symposium 2017 สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ” sub_heading=”วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ” line=””...