EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร?

Special Talk : “EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร”  โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์   จิตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน