EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร


Special Talk : “EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร”  โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์   จิตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

EF อย่างสั้นที่สุด โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ดาวน์โหลด EF อย่างสั้นที่สุด โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

[wpdm_package id=’9480′]