หลักสูตรการเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161040

หลักสูตรการเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161040 1. สงขลา วันที่ 21-22 ก.ค. 61 611161069-001 โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช 2. นครราชสีมา วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611161069-002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1 [thim-button...