ลูกขาดทักษะในการบริหารจัดการชีวิตหรือไม่

หากคนเรามี EFs หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การทำงาน การดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน หากคนเรามี EFหรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน...